ذهن های بزرگ درباره ایده ها بحث میکنند ، ذهن های معمولی درباره رخدادها و ذهن های کوچک درباره مردم !!!

https://www.zeynal.ir/imageghaleb/ghayegh_www.zeynal.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/saramonjezipour/saramonjezipour-1.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/saramonjezipour/saramonjezipour-2.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/saramonjezipour/saramonjezipour-3.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/saramonjezipour/saramonjezipour-4.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/saramonjezipour/saramonjezipour-5.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/saramonjezipour/saramonjezipour-6.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/saramonjezipour/saramonjezipour-7.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/saramonjezipour/saramonjezipour-8.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/saramonjezipour/saramonjezipour-9.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/saramonjezipour/saramonjezipour-10.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/saramonjezipour/saramonjezipour-11.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/saramonjezipour/saramonjezipour-12.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/saramonjezipour/saramonjezipour-13.jpg