امام حسين (ع) می فرماید: « شيعه ما كسى است كه دلش از هرگونه خيانت و نيرنگ و مكرى پاک است » (بحار الانوار، ج ۶۵ ص ۱۵۶ ح۱۰ )

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/newshazeighami/newshazeighami-1.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/newshazeighami/newshazeighami-2.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/newshazeighami/newshazeighami-3.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/newshazeighami/newshazeighami-4.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/newshazeighami/newshazeighami-5.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/newshazeighami/newshazeighami-6.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/newshazeighami/newshazeighami-7.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/newshazeighami/newshazeighami-8.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/newshazeighami/newshazeighami-9.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/newshazeighami/newshazeighami-10.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/newshazeighami/newshazeighami-11.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/newshazeighami/newshazeighami-12.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/newshazeighami/newshazeighami-13.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/newshazeighami/newshazeighami-14.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/newshazeighami/newshazeighami-15.jpg