امام حسين (ع) می فرماید: « شيعه ما كسى است كه دلش از هرگونه خيانت و نيرنگ و مكرى پاک است » (بحار الانوار، ج ۶۵ ص ۱۵۶ ح۱۰ )

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/behnooshbakhtiari/behnoosh-bakhtiari-1.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/behnooshbakhtiari/behnoosh-bakhtiari-2.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/behnooshbakhtiari/behnoosh-bakhtiari-3.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/behnooshbakhtiari/behnoosh-bakhtiari-4.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/behnooshbakhtiari/behnoosh-bakhtiari-5.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/behnooshbakhtiari/behnoosh-bakhtiari-6.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/behnooshbakhtiari/behnoosh-bakhtiari-7.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/behnooshbakhtiari/behnoosh-bakhtiari-8.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/behnooshbakhtiari/behnoosh-bakhtiari-9.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/behnooshbakhtiari/behnoosh-bakhtiari-10.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/behnooshbakhtiari/behnoosh-bakhtiari-11.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/behnooshbakhtiari/behnoosh-bakhtiari-12.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Bazigaran/behnooshbakhtiari/behnoosh-bakhtiari-13.jpg