← زندگی را خیلی جدی نگیرید ، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت !!! →

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/God-1.jpg

https://www.zeynal.ir/imageghaleb/Aho-1.jpg