← زندگی را خیلی جدی نگیرید ، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت !!! →

https://www.zeynal.ir/imageghaleb/Aho-1.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Yalli.azari.1.jpg

 

یک نمونه آهنگ یالی آذری را در ویدیوی زیر مشاهده کنید: