یک خونه تاریک با یه دلی شکسته ، یک مرد تنها که دل به غصه بسته ، تنها و غمگین دیگه همدم نداره ، واسه غم و غصش دیگه مرهم نداره

 

 

 

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۵/۱۶ نویسنده : زینال

 

 

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۴/۲۷ نویسنده : زینال