← زندگی را خیلی جدی نگیرید ، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت !!! →

https://www.zeynal.ir/imageghaleb/Aho-1.jpg

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۱/۲۸ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۱۲/۱۵ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۰۳ نویسنده : زینال