یک خونه تاریک با یه دلی شکسته ، یک مرد تنها که دل به غصه بسته ، تنها و غمگین دیگه همدم نداره ، واسه غم و غصش دیگه مرهم نداره

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۵/۱۸ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۱/۲۷ نویسنده : زینال