← زندگی را خیلی جدی نگیرید ، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت !!! →

https://www.zeynal.ir/imageghaleb/Aho-1.jpg

تاریخ انتشار: 19/08/07 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 18/12/27 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 18/10/15 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 18/08/09 نویسنده : زینال