← زندگی را خیلی جدی نگیرید ، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت !!! →

https://www.zeynal.ir/imageghaleb/Aho-1.jpg

تاریخ انتشار: ۹۷/۱۰/۲۹ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۹/۰۲ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۵/۲۸ نویسنده : زینال