← زندگی را خیلی جدی نگیرید ، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت !!! →

https://www.zeynal.ir/imageghaleb/Aho-1.jpg

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۲/۱۹ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۱۰/۱۲ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۷/۱۷ نویسنده : زینال