← زندگی را خیلی جدی نگیرید ، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت !!! →

https://www.zeynal.ir/imageghaleb/Aho-1.jpg

 

 

 

تاریخ انتشار: 18/11/16 نویسنده : زینال

 

 

 

تاریخ انتشار: 18/06/26 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 18/05/26 نویسنده : زینال