← زندگی را خیلی جدی نگیرید ، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت !!! →


https://www.zeynal.ir/imageghaleb/Abshar-pol-1.jpg

تاریخ انتشار: 19/06/04 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 19/05/30 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 19/05/25 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 19/05/16 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 19/05/09 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 19/05/08 نویسنده : زینال

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/fadakari-1.jpg

 

یکی از مفاهیمی که برداشت بسیار بسیار بدی از آن شده است ، مفهوم فداکاری است . بیشتر ما فداکاری را ازجان مایه گذاشتن برای دیگران ، تا حد نادیده گرفتن و یا حتی سرکوب نیازهای خود معنی میکنیم .
اما باید توجه داشت که ما زمانی می توانیم واقعاً انسان فداکار و مثمر ثمری برای دیگران باشیم ، که « خود » باشیم .
مفهوم فداکاری ، بیش از همه برای مادران بد جا افتاده است .
مادران ، اغلب به نیازها و عواطف خود بی توجهند . سلامتی ،آرامش و استراحت خود را نادیده می گیرند و همه چیز برای فرزند خود ، فدا میکنند .

(بیشتر…)

تاریخ انتشار: 19/05/06 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 19/05/02 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 19/05/01 نویسنده : زینال