تاثیر فعالیتهای انسان بر ناهمواری ها و محیط های طبیعی